...just lovely poodles
PsInfo > Výstavy 2009?
Kanelář pro uvádění informací na pravou míru > Výstavy 2009?

Výstavy 2009?

...a jak to tedy bylo?

Jaká jsou prostá fakta kolem výstav pro rok 2009 se zřejmě ji· nedozvíme. Odpověd KPaCHP o.s. na můj otevřený dopis nabízela mo·nost nahlédnutí do ve±kerých souvisejích písemností v sídle klubu. Jeliko· právě ty jsou tím nejvýznamněj±ím chybějícím místem v celé zále·itosti, po·ádal jsem (společně s Ing. Petričákovou) 20. října předsedkyni KPaCHP o toto nahlédnutí a také o případné svolení publikace, zvlá±tě obsahu dohody uzavřené na schůzce pořádané ČMKU mezi KPacHP a Pudl klubem. Předsedkyni jsem navrhl termín a po·ádal o potvrzení či protinávrh.

K mému překvapení jsem byl je±tě tého· dne odmítnut s tím, ·e klub se od mých postupů a tendencí striktně distancuje (bez jakékoli dal±í specifikace) a ·e se definitivně rozhodl celou zále·itostí ji· nezabývat. Na konci krátké a stručné odpovědi (kterou nemohu bez souhlasu zveřejnit) jsem byl odkázán na ČMKU, která zmíněnými písemnosti také disponuje.

Obrátil jsem se tedy na druhý den dopisem na ČMKU, konkrétně na předsedu výstavní komise Ing. Lysáka, s dotazem, zda je mo·né do těchto dokumentů nahlédnout. Odpověď v±ak bohu·el nemám k dispozici. Na můj dotaz během telefonického rozhovoru s Ing. Jaro±ovou (vedoucí sekretariátu ČMKU) jsem se v±ak dozvěděl, ·e dokumenty takového charakteru veřejně přístupné nejsou.

Čím· zřejmě mo·nosti získání holých faktů k celé zále·itosti končí. Klub, který svým článkem celou věc vynesl na veřejnost, k celé věci nechce nic sdělit; tedy kromě článku, který je zveřejněný na jeho webu i v jeho zpravodaji. Ačkoli by se mohlo zdát, ·e po takovém článku bude právě tento klub mít nejvíce co říct, co se faktů týče; místo toho se jako nejsdílněj±í ukázal klub napadený.

Pokud by tedy někoho zajímala zbývající fakta ze strany KPacHP a je jeho členem, mů·e se pokusit po·ádat o nahlédnutí - stanovy mu toto garantují. Respektive "zejména je oprávněn... nahlí·et do dokladů klubu a být informován o v±ech zále·itostech". Mně se to bohu·el nepodařilo, ačkoli členem KPaCHP o.s. jsem.

Malá osobní poznámka závěrem

Ačkoli se to některým lidem mo·ná zdá nepravděpodobné, mým cílem bylo a je pouze uveřejnit holá a maximálně objektivní fakta tak, jak se skutečně stala. To proto, aby si ka·dý mohl na celou věc udělat svůj vlastní nestranný názor na faktech zalo·ených, nikoli na jednostranném subjektivním pohledu. Získaná fakta jsem pak pouze spojil do souvislostí a chronologického sledu, ani· bych kopíroval něčí stanoviska. Pracovat v±ak mohu jen s tou mírou informací, kterou získám a o kterou se zúčastnění chtějí podělit. O jakékoli rozhodování o jediné pravdě jsem se nikdy nesna·il a ani nesna·ím; sna·ím se pouze dobrat nezkreslených celých skutečností a holých fakt, co· je ona zmíněná celá pravda, která je skutečně jen jedna.

Jak je to tedy s tou pravdou v této věci ponechávám na ka·dém ze čtenářů. Pokusil jsem se nabídnout co nejvíce informací, nebo¶ bez úplných informací se správných závěrů lze dobrat jen velmi tě·ko...

Ing. Jan Valčík, 2.12.2008