...just lovely poodles
PsInfo > Výstavy 2009?
Kanelář pro uvádění informací na pravou míru > Výstavy 2009?

Výstavy 2009?

...pan továrník se nejmenoval Dubský, ale Mikulka...

Kdy· jsem před sedmi dny v reakci na článek Kolotoč kolem výstav 2009 na webu KPaCHP odesílal otevřený dopis předsedkyním klubů, byl jsem velmi zvědavý na odpovědi. Nyní mohu říci, ·e jsem nebyl zvědavý nikterak marně, nebo¶ celá věc se má trochu jinak, ne· jak by se mohlo zdát.
Hned zpočátku jsem dostal odpovědi od KPaCHP a KCHP a čekal na případnou odpověď Pudl klubu, kterou zatím nemám, ale ji· uveřejním, jakmile se mi ji podaří získat (pokud se Pudl klub rozhodne vyjádřit).

Návrhy dohod

Zatím jsem tedy obdr·el odpovědi od předsedkyň KCHP Ing. Nadi Klírové a KPaCHP o.s. Vlasty Grünfeldové (tímto oběma děkuji za velmi rychlou reakci na mé zvídavé dotazy). Zde si mů·ete přečíst úplné znění odpovědi za KCHP a úplné znění odpovědi za KPaCHP o.s. (z čistě prostorových důvodů na samostatných stránkách).

Na obsah návrhu dohody ve stejném znění jako doposud, tedy na dohodu uzavřenou před třemi lety, a na návrh dohody nové vypracované KCHP si nyní mů·eme udělat nestranný názor; obsahy dohod k jsou zde:

Návrh nové dohody KCHP je zalo·en na poměrovém systému; počet obsazovaných výstav je podle něho počítán podle počtu zapsaných ±těňat, aktivních chovatelů a počtu pudlů přihlá±ených na výstavy. To v±e v časovém období 2004 a· 2007 s tím, ·e počítá s průbě·nými úpravami podle aktuálních dat.

Na předlo·ení této dohody KPaCHP reagoval 7.8.2007 po·adavkem na zachování stávajícího systému, který tento klub pova·uje za spravedlivý, zavedený a fungující. V odpovědi na tento po·adavek paní in·enýrka Klírová po projednání hlavním výborem KCHP, odmítá jako nespravedlivý a poskozující právě KCHP. KPaCHP a PK 7.2.2008 uzavírají dohodu ve smyslu doposud pou·ívaného systému. Hlavní výbor KCHP s touto dohodou 27.2.2008 nesouhlasí. Jeliko· nedo±lo k uzavření ·ádné dohody, obrátil se KCHP přímo na pořadatele jednotlivých výstav, jak umo·ňuje směrnice ČMKU. Např. na ČMKJ se KCHP obrací 21.2.2008 dopisem s ·ádostí o souhlas s delegací rozhodčích (na MVP v Českých Budějovicích 25.-26.5.2009 a 10.-11.10.2009 a na MVP v Brně 27.-28.6.2009). Jednatel ČMKJ, paní Věra Dvořáková, odpovídá kladně je±tě tého· dne.

Z odkazovaného článku paní předsedkyně Vlasty Grünfeldové víme, ·e KPaCHP ·ádal Výstavní komisi ČMKU o rozhodnutí obsazení mezinárodních a národních výstav. Ze zápisů ČMKU v±ak vyplývá, ·e "VK nedeleguje rozhodčí, rozhodčí doporučené klubem deleguje pořadatel výstavy. Konečnou delegaci provádí pořádající organizace." (zápis ze zasedání ČMKU ze dne 24.4.2008). Odpověď VK ČMKU v doslovném znění "VK nebude zasahovat do interních dohod týkajících se delegace rozhodčích mezi jednotlivými kluby a konstatuje, ·e v případě, ·e se kluby nedohodnou je delegace zcela v kompetenci jednotlivých pořadatelů výstav." (ze zasedání Výstavní komise ČMKU z 15.5.2008, schválená předsednictvem ČMKU 29.5.2008) je tak zřejmě konzistentní s postupy ČMKU.

Dopisy v±eho druhu

Článek uvádí nejeden dopis odeslaný na ČMKU s ·ádostí o ře±ení vzniklé situace, na který ČMKU opakovaně odpovídá stejným způsobem. Neuvádí v±ak je±tě dal±í dopis, který byl odeslán v červenci zahraničním rozhodčím pozvaným KCHP. V něm se uvádí, ·e rozhodčí byli pozváni neoprávněně, nebo¶ (podle dopisu) přesedkyně KCHP pozvala více rozhodčích ne· měla právo podle regulí ČMKU. Podle získaných informací byl dopis odeslán v souvislosti s červnovou výstavou v Brně (řecká rozhodčí Pet Richard) a podzimních Českých Budějovic (¬eljko Gajič ze Slovinska). Na tu v±ak byla delegace rozhodčích, jak u· víme, podle návrhu KCHP oficiálně schválena ČMKJ ji· 21. února. Řády a směrnice ČMKU ov±em nerozhodují o počtu obsazovaných výstav jednotlivými kluby, jak vyznívá z dopisu.
K uvedenému dopisu v±ak není mo·né uvést více, nebo¶ případné vyjádření těchto rozhodčích nemám k dispozici.

Z očí do očí a podvedení pořadatelé...?

Zápis zasedání ČMKU z 29.5. hovoří na "¬ádost p. Grünfeldové o ře±ení dohody mezi kluby chovatelů pudlů" takto:

"P ČMKU se ztoto·ňuje se závěrem VK, která tuto ·ádost ji· projednala (viz. zápis z VK). Umo·ní zástupcům klubů chovatelů pudlů sejít se v prostorách ČMKU a dohodnout se na případných společných podmínkách. Tato dohoda je zcela v kompetenci zúčastněných chovatelských klubů, P ČMKU nehodlá do jednání jakkoli vstupovat."

Schůzka, je· měla situaci vyře±it v±ak proběhla bez přítomnosti zástupce KCHP, nebo¶ termín schůzky byl podle vyjádření Ing. Nadi Klírové oznámen telefonicky teprve večer přede dnem konání schůzky. Navíc byla schůzka naplánována na bě·nou pracovní dobu, tak·e se zástupci výboru KCHP (jako·to tou dobou pracující) nemohli schůzky zúčastnit.

Schůzka měla nakonec přeci jen nějaký výsledek. ČMKJ mění své původní oficiální potvrzení delegace rozhodčích navr·ených KCHP ve prospěch KPaCHP a také vznikla nová dohoda mezi KPaCHP a PK, její· obsah je mi v±ak (alespoň prozatím) neznámý. Známé v±ak je - podle zápisu z tohoto jednání 31.7.2008 - ·e:

"Z jednání vyplynulo, ·e bude pořadatelům doporučeno, aby přihlédli k současné dohodě uzavřené mezi dvěma mezi 2 kluby (KPaCHP, PK) zastře±ující plemeno pudl.

VK se s tímto jednáním neztoto·ňuje. VK navrhuje, aby P ČMKU rozhodlo na základě předchozího jednání VK a KR s pořadateli výstav dne 1.7.08. Při setkání bylo navrhnuto, aby v případě, kdy jedno plemeno zastře±eno ve více klubech a nedojde-li k předlo·ení jednotného návrhu rozhodčího, byla tato situace posuzována, jako kdyby návrh nebyl vůbec podán a o delegaci rozhodčího rozhodl pořadatel výstavy."

ČMKU tedy nesouhlasí s uzavřenou dohodou a rozhodnutí nadále zůstává plně v kompetenci pořadatelů výstav.

Jedna z mých otázek směřovala na údajné podvedení pořadatelů výstav. Podle odpovědi paní Grünfeldové si pořadatelé buď nebyli vědomi neexistence dohody mezi kluby, či byli uvedeni v domnění, ·e dohoda byla úspě±ně uzavřena. Jeliko· toto tvrzení (by¶ pouze samo o sobě) pova·uji za vá·né obvinění, po·ádal jsem předsedkyni KCHP o vyjádření. Podle něj v±ak KCHP jednal s pořadateli v tom duchu, ·e dohoda uzavřena nebyla a tedy podle skutečného stavu věci

(celá reakce Ing. Nadi Klírové zde).

Malý souhrn

Obsahy dvou dohod ze tří, o ně· jsem se zajímal, jsou známé. Obsah dohody třetí (li±í-li se od původního znění), tedy uzavřené mezi KPaCHP a PK na schůzce bez účasti zástupce KCHP, mi zatím není znám a není veřejně publikován - je v±ak k nahlédnutí v sídle KPaCHP.

Byla tedy nějakým způsobem dotčena "rovnost pro v±echny subjekty chovající jedno plemeno"? KCHP postupoval v rámci platných směrnic ČMKU, kdy· se obrátil přímo na pořadatele, a jak KPaCHP, tak i PK měly tu samou mo·nost. Jak vyplývá z odpovědí paní Grünfeldové a také jejího článku, KPaCHP se a· v reakci na postup KCHP obrátil přímo na ČMKU, která se v±ak opakovaně vyjádřila v tom smyslu, ·e do dané situace nebude zasahovat a v kompetenci VK ČMKU není delegace rozhodčích. Věc přenechala na vyře±ení klubům a neuznala (resp. ani zřejmě nemohla uznat) uzavřenou dohodu mezi pouze dvěma kluby. KCHP byl tedy zřejmě klubem jediným, který se od počátku obrátil přímo na pořadatele mezinárodních a národních výstav.

Zda byli pořadatelé skutečně podvedeni bychom v±ak zřejmě museli znát názor jich samotných...

K úplnému komplexnímu a maximálně objektivnímu pohledu na věc je±tě nejsou (alespoň pro mne) v±echny kousky skládanky na svém místě. A tak aby laskavý čtenář a také já, mohli dospět ke zdravému názoru, nezbývá ne· zbývající kousky doplnit a nahlédnout do písemností obsahem neznámých a vůbec v±ude tam, kam jsme zatím neviděli...

Ing. Jan Valčík, 16.10.2008

Výstavy 2009?

jak je to s delegací rozhodčích
Podle článku na webu KPaCHP Kolotoč kolem výstav 2009 uveřejněného 10.10.2008 jsem získal dojem, ·e s delegací rozhodčích na výstavy v pří±tím roce rozhodně není něco v pořádku. Kdy· jsem se v±ak na celou věc zadíval s lehkým odstupem, shledal jsem, ·e k vlastnímu úsudku mi nemálo informací chybí. Myslím, ·e nejsem sám, kdo např. nezná přesný obsah zmiňovaných dohod. Či jak vlastně pochybil Klub chovatelů pudlů (KCHP), jak z článku vyplývá, a dal±í.

Z tohoto důvodu jsem zaslal k rukám předsedkyň v±ech tří klubů otevřený dopis, ve kterém se na mně chybějící informace ptám. Odpovědi na otevřený dopis budou zveřejněny na této stránce.

Celé znění otevřeného dopisu:
Vá·ené předsedkyně,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem (uveřejněný na internetové stránce www.teschiro.cz/clanky/vystavy2009.php) s několika dotazy. Po přečtení článku "Kolotoč kolem výstav 2009" zveřejněného 10.10.2008 na webových stránkách KPaCHP o.s. (http://www.kpachp.cz/cs/novinky/1239-odstavec-vystavy-2009/) bych si rád na tuto zále·itost udělal svůj názor, ale bohu·el jsem shledal, zřejmě jako nemálo dal±ích, ·e mi k mo·nosti nezávislého úsudku schází důle·ité relevantní informace:
  1. Obsah v±ech třech dohod mezi kluby, nejednou odkazovaných ve zmíněném článku, je nejen mně neznámý.
    Jaká jsou úplná znění těchto návrhů dohod (dohoda uzavřená mezi KPaCHP o.s. a Pudl Klubem, návrh KCHP a dohoda vzniklá na schůzce pořádanou ČMKU)? Pokud jsou tyto texty veřejně dostupné, kde bych je mohl nalézt?
  2. Ze "Směrnice ČMKU pro delegování rozhodčích pro posuzování exteriérů psů na výstavy" z  bodu 1) písm. c) vyplývá, ·e nedojde-li ke shodě mezi kluby v návrhu rozhodčích, příslu±í delegace rozhodčího/ rozhodčích pořadateli výstavy. K této shodě zjevně nedo±lo. Z vý±e uvedeného článku jsem v±ak nabyl dojmu, ·e KPaCHP o.s. a Pudl Klub byl po±kozen jednáním KCHP, který v±ak zřejmě jednal podle vý±e uvedené směrnice. Navíc, ·e pořadatelé měli být tímto jednáním (nebo něčím jiným), jak z článku vyplývá, podvedeni.
    Jakým způsobem tedy měla být dotčena "rovnost pro v±echny subjekty chovající jedno plemeno", jak se pí±e v článku? Jakým způsobem měli být pořadatelé podvedeni? Proč nepostupovaly KPaCHP o.s. a PK stejně jako KCHP, či pokud KCHP postupoval nesprávně, pak jakým způsobem?
Věřím, ·e nejen já jsem poněkud zaskočen obsahem a formou vý±e uvedeného článku. Pí±i proto tento dopis jako dopis otevřený, aby se i ostatní lidé mohli seznámit s  důle·itými fakty týkající se této situace, která se dotýká mnoha a mnoha vystavovatelů. Věřím, ·e Va±e veřejné odpovědi (uveřejněné na www.teschiro.cz/clanky/vystavy2009.php) vnesou do této situace více světla.
Za odpověď předem děkuji

S pozdravem
Ing. Jan Valčík
10. října 2008
Ing. Jan Valčík, 10.10.2008