...just lovely poodles
PsInfo > Jak střihnout pudla, část 2.

Jak střihnout pudla, část 2.

druhé pokračování střihačského seriálu KCHP

Střihnout do psí srsti není umění. Ov±em střihnout do ní tak, aby to k něčemu vypadalo, není zále·itost zrovna triviální. A aby to dobře vypadalo, pak přímo nelehká. Sám jsem si to zkusil (jen tak, hlavně ze zvědavosti), a tak to dobře vím (co· dopadlo napoprvé stra±ně, jak jinak). A samozřejmě nejlépe střihnout tak, aby střihač neposkakoval kolem nebohého psa kdoví kolik hodin jako nemohoucí potrefený ±aman kolem pochybného totemu. Jen dobře, ·e jsou na světě lidé, kteří doká·í těm, co se s nů·kami a dal±ím střihačským vybavením neohánějí jako kdyby se s nimi narodili, pomoci, poradit a ukázat - zkrátka usnadnit nelehké začátky. A proto·e není málo těch na počátku trnité cesty, proč se nedat alespoň na chvíli dohromady?

Jak pokračuje střihačský seriál

Slečna a mladý pudlí pán :-) Sobotní den se dá trávit mnohými způsoby. Někdo dává přednost leno±ení, někdo vyrá·í za památkami a někdo vezme svého pejska a vyrazí někam. A proto·e ta třetí mo·nost se dá vyu·ít leckterým způsobem, vybrali jsme si ho i my a připravili druhé pokračování střihačského seriálu. Zájem o kurz byl i navzdory času dovolených velký. Jen sokolovnu jsme tentokrát přenechali jakési bujaré oslavě a vyměnili za sál se zrcadly.

Profesionální, tedy učitelskou, stranu zastupovaly dámy nám známé ji· z prvního dílu střihačského kurzu. Paní Klírová, Krajtlová a Paroubková se opět s grácií ujaly kantorské taktovky a začali jsme jak jinak ne· teorií. Pro někoho opakování, ale proto·e mezi nás zavítaly i nové tváře, nebylo to jen shrnutí z minula, ale poslechli jsme si celou předná±ku - samozřejmě i s obměnami - znovu a připomenuli si tak věci z minula.

Dr·íce se motta kurzu jsme nejen poslouchali, ale postupně pře±li i do oblasti dívání se. No a potom u· jen nů·ky do ruky, svého pejska na stůl a zkusit to sám. Občas se rozhlí·eje od svého stolku mohu potvrdit, ·e spousta lidí pokročila ve vlastním stříhání. Střihačky zasahovaly méně ne· poprvně a ani jejich korekce nebyly tak velkého rázu jako minule.

Celou akci nám také zdokumentovala a fotografovala Linda Vondrová, mnohým ji· fotografka dobře známá, které touto cestou je±tě jednou děkuji a její fotky si mů·ete prohlédout na stránkách:
http://zabotoxin.blog.cz/0808/strihacsky-kurz
Zde si také mů·ete objednat fotky v ti±těné podobě, stejně jako elektronické spolu s prezentací v±ech fotek Vámi vybraných. A to rozhodně stojí za to.

Závěr kurzu potvrdil na±i domněnku, ·e uspořádat "vícedílný seriál" má svůj smysl. Jsme jen rádi, ·e lektorky pozorují zlep±ování ve výkonech střihačských adeptů (a měly tentokrát méně práce ne· minule) a na druhou stranu, ·e ti si cení nových poznatků, které získali právě pokračováním kurzu. Myslím, ·e nejen mne, ale i ostatní účastníky velmi tě±í, ·e si na±e lektorky na nás doká·í najít čas a ukrojený jejich z vlastního soukromého. Ten by jistě mohly trávit i pro ně příjemněj±ím způsobem. Místo toho s námi stráví téměř celý den a věnují se nám s vlídností, která ne v·dy patří mezi silné stránky mnohých profesionálů, a to v±e bez nároku na finační odměnu. Doká·í sdělit své praxí nabyté zku±enosti, ochotně je ukazují ve svém stříhání doplněným komentářem . Samozřejmě také korigují nás, kteří se je sna·íme s vět±ími či men±ími úspěchy napodobit. A touto cestou bychom jim také za ogranizátory chtěla je±tě jednou poděkovat.

Je vidět, ·e lidí, kteří stojí o vlastní úpravu pudlíka rozhodně není málo a vzít do ruky nů·ky a ne jen neplodně kybicovat, to chce odvahu a spoustu hodin vlastně nabitých zku±eností s nů·kami v ruce. Proto střihu zdar a uvidíme se na třetím pokračování v tomto roce! Přijdete?!

TePe, 28.8.2008