...just lovely poodles
PsInfo > Testování po francouzsku - TAN

Testování po francouzsku - TAN

Tento článek vy±el v časopise Pes přítel člověka 02/2013. Ráda bych poděkovala Janě Mertlíkové za usměrnění mého původního originálu a za krásnou, bezproblémovou spolupráci.


TAN pro plemeno pudl

TAN test sestává z ±esti cviků a v případě pudla má osvědčit, zda si plemeno uchovává charakteristické vlastnosti společenského plemene. Modelové cviky vycházejí z obvyklých situací, do kterých se pudlík se svým majitelem mů·e dostat. Velký důraz je kladen na klidné, rozvá·né a přátelské chování - pudl by se měl i v bě·ném ·ivotě chovat jako bezproblémové zvíře, které nenapadá ani neobtě·uje své okolí. Jde o společenské plemeno, které by si mělo zachovávat klid, rozvahu a přátelskost. Koneckonců pudl, a obzvlá±tě krásně upravený, představuje opravdu velké lákadlo pro osahání od kolemjdoucích...

Bodové hodnocení

Ka·dý cvik je bodově ohodnocený dosa·itelné maximum je celkem 10 bodů. ldeální je výsledek v rozmezí 10 - 7 bodů, ten si odná±ejí ti nejlep±í. Pudlíci ohodnocení mezi 5 - 7 body sice té· v testu uspějí, av±ak jejich následné vyu·ití v chovu podléhá určitým restrikcím se selekcí na po·adované správné chování. Jedinci, kteří test slo·í na méně ne· 5 bodů, neuspěli.

Rozsah testu

Francouzským ±ampionem? Jedině s TAN

O nutnosti absolvovat tento test jsem se dozvěděla, kdy· jsem se rozhodla splnit podmínky získání k titulu Francouzského ±ampiona, tedy při účasti na výstavách ve Francii. Pro začátek jsem věděla jen jediné: jde o sérii cviků, které je nutno předvést před komisí. Vypadalo to jednodu±e. Začala jsem zji±¶ovat, kdy a kde bude mo·né TAN absolvovat. Po dotazu na Francouzský pudl klub (Club du Caniche de France) se téměř půl měsíce nic nedělo. Pomalu jsem se začala smiřovat s my±lenkou, ·e TAN pravděpodobně neabsolvujeme, proto·e nevíme kde. Ale ±těstí se usmálo a odpověd při±la. TAN se dá absolvovat při klubových výstavách National d'Elevage a při speciálních výstavách. Dal±í mo·ností měla být Světová výstava v Paří·i, je· se toho roku konala. Bylo rozhodnuto - TAN bude na±e Eli±ka (Elizabeth Ginny Teschiro) skládat právě zde.

Velká neznámá

Od rána pro jistotu pravidelně nav±těvuji stánek Francouzského pudl klubu, abych testování nepropásla. Po vět±inu dopoledne na stánku nikdo není, a· kolem jedenácté hodiny zde začíná být ru±no. Dotazuji se, v kolik hodin bude mo·né test absolvovat. Prý odpoledne, to mi coby upřesnění stačí a jdu připravovat Eli±ku na předvedení ve třídě ±ampionů. Končíme druhé ve třídě, to vůbec není ±patné. Teď je±tě to hlavní - TAN. Zájemců se se±lo mnoho, a proto· finská výprava pospíchá na letadlo, galantně je pou±tím před sebe a získávám tak výhodu - alespoň uvidím, co se po mně a Eli±ce bude vlastně chtít.

TAN máme v kapse

Celkově test probíhal v klidné atmosféře a dodnes mám dojem, ·e Eli±ka ani nezaznamenala, ·e vůbec nějaký test absolvovala - bylo to velmi podobné bě·nému posuzování v kruhu (tedy a· na to, ·e testování přihlí·elo nesrovnatelně více lidí). A tak a· na závěrečnou vlo·ku "sedni", "zůstaň" a "ke mně" se pro ni nic mimořádného nedělo. Co mě překvapilo, byl po·adavek třetího cviku - "pes je nesen majitelem v podpa·í". Nevím, jak tento cvik absolvují králováci, ·ádný k mé smůle nebyl zrovna přítomen. Osobně bych ale jako·to majitel královského pudla měla vá·né problémy takového "drobečka" zvednout (nato· udr·et jednou rukou...) a je±tě si při tom povídat se zkou±ejícím. U cviku číslo čtyři (tleskání, luskání prsty) nechápu, proč by pes nemohl být zvědavý pokud takovéto "vylomeniny" před ním provádíte. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Pokud to ale shrnu - rozhodně se TAN testu nemusíte obávat. Není třeba se na něj extrémně připravovat (snad jen posilovat v případě, ·e máte králováka) a pilovat i povel "sedni", "zůstaň" a "ke mně". To ostatní zvládne pejsek, který je zvyklý na prostředí výstav, levou zadní tlapkou.

¦ampion Francie v kostce

Mo·ná ne v±ichni máte jasno v tom, jaké podmínky kromě absolvování testu TAN musite s pudlem splnit, aby se stal Francouzským ±ampionem. Jak to tedy je? Připravte se na to, ·e cesta k vysněnému titulu povede minimálně přes tři výstavy (ty jsou předem dané) a přes zdravotní testy. Co se týká výstav, musíte získat tři tituly CACS. Titul CACS se zadává pouze jednomu psovi a jedné feně, vybírá se mezi vítězi z mezitřídy a třídy otevřené. Jedna z výstav musí být mezinárodní, dal±í musí být výstava speciální pro plemeno (vypisuje se jich ka·doročně kolem deseti v celé Francii a jejich seznam je k dispozici na stránkách Francouzského pudl klubu) a třetí CACS musí být z klubové výstavy National d'Elevage nebo z presti·ní výstavy Championnat de France, která se koná ka·doročně v létě v Paří·i. Pokud mohu usuzovat z vlastních zku±eností, určitě se výstav ve Francii nemusíte obávat. Konkurence je zde sice velká, ale če±tí pudlíci se líbí a ±ampion Francie to přece není jen tak ledajaký ±ampion!

Zdravotní testy

Pokud máte jasno ve výstavách, připravte svému pejskovi je±tě doklady o provedených zdravotních testech, které Francouzský klub k ±ampionátu po·aduje. Pro toy a trpasličí ráz jde o vy±etření očí (ideálně obojí - jak oftalmologické vy±etření, tak genetický test na PRCD-PRA). Povinné je i vy±etření patel. A a· v podmínkách na zdravotní vy±etření najdete zkratku ADN, neztrácejte hlavu - jde o vy±etření DNA. Pro ráz střední a velký na hromádku dokladů přidejte je±tě vy±etření kyčlí. A pozor, nejdůle·itěj±í nakonec. V±echny nashromá·děné materiály vytiskněte, okopírujte a po±lete po±tou. Ano, po±tou! V elektronické podobě nebudou přijaty - osobní zku±enost. Máte na to přesně deset týdnů od získání posledního titulu CACS na výstavě. Jinak vám titul nebude přiznán.

TePe, 04.02.2013