...just lovely poodles
PsInfo > Hodnocení povahy a osobnosti u psů BPH (Behavior and Personality Assessment in Dogs)

Hodnocení povahy a osobnosti u psů BPH (Behavior and Personality Assessment in Dogs)

Tento článek je přeložen a publikován se svolením Švédského kennel klubu, SKK. Překlad byl proveden soukromou osobou (Ing. Bc. Terezie Valčíková) a SKK nemůže odpovídat za přesnost překladu.
The translation is completed on private initiatives and that SKK cannot take any responsibility for the accuracy of this.

Originál v anglickém jazyce naleznete na:


BPH je hodnocení povahy vytvořené s cílem přispět k lepším znalostem o mentalitě a osobnosti psů, všech psů. Měl by být pomocníkem chovatelským klubům, chovatelům a majitelům psů, prvek, který pomáhá popsat osobnost psa, ať už je to potenciální chovné zvíře, domácí mazlíček nebo pracovní pes.
Pro osobu zvažující koupi psa může BPH podat vysvětlení celkové mentality rozličných plemen a rodičů, o jejichž vrh se zajímá. Každý pes ohodnocený BPH přispívá svým kouskem informace ke zlepšení našeho porozumění a znalostí ohledně chování daného specifického plemene jakož i psů obecně.
BPH zabere asi 30 minut. Skládá se ze 7 částí a cílem je podat souhrn, jak pes reaguje a jak si zvládá poradit v rozličných situacích. Ty jsou: setkání s cizinci, hraní si, hledání jídla a překvapení. Pokud je to nutní, může být popsána také reakce psa na střelbu (pracovní plemena). Po dokončení trati podává posuzovatel mluvený souhrn reakcí psa jeho majiteli a dodá také subjektivní popis jeho osobnosti.
Pes musí být alespoň 1 rok starý, není stanoven horní věkový limit. Musí mít prokázanou identitu a být očkovaný. Neregistrovaní psi musí mít soutěžní licenci a majitel nebo vodič psa musí být členem SKK nebo přidruženého chovatelského klubu. Žádná příprava nebo trénink není nutná (nejsou stanoveny minimální požadavky) na určitý stupeň poslušnosti. Pokud majitel preferuje pohyb psa bez vodítka (nepřipnutý pes), může ho mít po celou dobu testu na dlouhém vodítku (stopovačce). Majitel psa nemusí mít žádnou přípravu, bude prováděn pozorovatelem/hodnotící osobou a bude mu přesně řečeno, co má dělat.

Co se jako majitel dozvím z BPH

V závislosti na reakcích vašeho psa dostanete lepší obrázek jeho silných stránek a v jakých situacích naopak potřebuje Vaši silnější podporu a také popíše reakce vašeho psa, které vnímáme jako vyzývavé (problematické) nebo nežádoucí. BPH nemůže říci o Vašem psovi vše, ale poskytuje hodně informací.

Co mohu získat chovatelské kluby a chovatelé z BPH

BPH je zamýšlený jako pomoc chovatelům k lepšímu výběru těch zvířat, které přenášejí žádoucí mentalitu/povahu na své potomky. Je také důležité, že hodnocené reakce jsou silně spojeny s psím chováním v každodenním životě.
BPH podává základní informace o mentalitě plemene, může být doplňkem k plemenně specifickému testu nebo hodnocení (naši bonitaci). Je důležité, že mnoho klubů a chovatelů podporují tento fakt, kdy mnoho psů prověřených BPH dává lepší možnosti k ohodnocení dědičnosti a chovatelským hodnotám v rámci povahy a chování.

Kdo je zodpovědný za BPH?

Švédský kennel klub (SKK) je organizací, která je primárně zodpovědná (je garantem). SKK vzdělává pozorovatele a zajímá se o hodnocení kvality pozorovatelů a stran BPH. Chovatelské kluby a regionální kluby SKK organizují BPH dle řádů SKK. SKK je zodpovědný za registraci a publikaci všech BPH výsledků.

Části BPH

Jaké chování BPH popisuje?

Máme mnoho vlastností a chování, které jsou důležité nejen z pohledu vlastního psího welfare, ale i z pohledu majitelů. Jaké reakce byly pozorovány u psa při různých situacích na rozdílné stimuly při testu BPH, závisí na psí osobnosti a jejich repertoáru chování. Není možné popsat všechny vlastnosti, např. protože v určité situace je obtížné nasimulovat v testu nebo zopakovat v identickém prostředí, nebo v určitém stupni omezení. BPH se zaměřuje na následující skupiny chování:

Jak jsou publikovány výsledky

Všechny výsledky psů, kteří prošli popisem BPH jsou prezentovány na stránkách webu SKK, Avelsdata, které jsou volně k dispozici pro všechny uživatele. Je zveřejněn formulář s body, grafická sumarizace a hodnocení/sumář objektivní od hodnotitele. Trvá přibližně 1-2 týdny, než jsou výsledky BPH publikovány.

Skórovací formulář

V průběhu BPH pozorovatel vyplňuje bodovací formulář s několika vstupy. Cílem je popsat chování psa, ne hodnotit něco jako dobré nebo špatné. Je použita jedno či vícebodová škála/stupnice k popisu každé ze 7 (8) situací. Jedna škála vysvětluje intenzitu chování a jiná popisuje jako dlouho pes vykazoval toto určité chování. Nízká hodnota na stupnici znamená, že pes vykazoval bu´d chování malého stupně nebo po krátkou dobu. A opačně.

Výsledky pro různé vlastnosti chování

Výsledky různých vlastností/chování jsou sumarizovány v tabulkové a grafické formě. Stejné chování je měřeno v různých situacích a prezentované výsledky jsou potom sumarizované výsledky. V grafu je potom individuální chování psa porovnáno s průměrem chování daného plemene.

Subjektivní popis psa

Pozorovatel také podává subjektivní souhrn psího chování a osobnosti. Používá následující kategorie:
- Zlost. Pes se snadno stává zlostným a ukazuje agresivní chování
- Energičnost. Pes je v pohotovosti a reaguje rychle na stimuly. Může být vnímáno jako pes neustále na hraně.
- Radost při setkání s cizími lidmi. Má rád kolem sebe neznámé lidi. Pozitivně odpovídá na pozvání ke kontaktu od cizích osob a často sám iniciuje kontakt.
- Hravost. Často odpovídá na pozvání ke hře a často sám ke hraní zve.
- Hlučnost. Často reaguje štěkáním v rozličných situacích. Může být také kňučivý, když čeká na aktivity a být hlučný, když vítá.
- Zvědavost. Zájem o cokoli, co se děje, chce zkoumat v pozitivním slova smyslu.
- Bezpečnost. Pes je sám sebou si jistý a zvládá situace, které potenciálně mohou vyvolat strach. Zvládá je racionálně.

Další hodnocení

V těch případech, kdy pes vykazuje chování, které pozorovatel považuje za nutné pozměnit nebo upravit, může být provedeno důkladnější hodnocení. To buď více respektuje welfare psa nebo pes vyžaduje více napomenutí a socializace, protože dnešní společnost nestrpí tento druh chování. To hlavně odpovídá nadměrné strachové reakci nebo agresivitě.

TePe, 17.09.2015